دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمیدرضا   وکیلی فرد

پست الکترونیکی : h-vakilifard@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت وتوسعه سازمانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه حسابداری(ارشد)ومدیرگروه مدیریت مالی (ارشد)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/08/01

حمیدرضا وکیلی فرد

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^